عملکرد به اصطلاح صحاب

بیان شواهد تاریخی از مخالفت برخی از صحاب با کلام پیامبر اکرم و استناد آن به عنوان شاهدی برای مخالفت با ولایت امیرالمومنیندانلود