ع شخصیت رمان جرات یا حقیقت الناز و امیرعلی و دوستاشون