ع صردا کودکی که بخیه هاش باز

کودکی بد ـ کودکی خوب: هر یک از این ها چه شکلی می توانند باشند؟ ببینید و بشنوید!دانلود