فرهادظریف دردورهمی

آنونس قسمت اول برنامه ایستگاه بررسی حواشی و اتفاقات پشت پرده والیبال در گفتگویی متفاوت با فرهاد ظریفدانلود