كارگاه مشاركتی و كار گروهی عملی

این كارگاه نمونه ای از كارگاههای مشاركتی و توام با كار عملی و بازی های مدیریتی است كه با تدریس و طراحی دكتر كنعانی برگزار شده است. جهت اطلاعات بیشتر می توان به كانال تلگرامی Drkanani@ مراجعه نمود. این كارگاه با مدیریت موسسه شایگان پویان آینده و در جشنواره دانشكده فنی دانشگاه تهران در سال 1394 برگزار شده است.دانلود