مبانی فروش کسب و کار

 مفهوم توسعه و معماری برند چیست و چگونه مدیریت می شود؟  اگر برندمان پیر شده است چگونه می توانیم آن را جوان و احیا کنیم؟  چه اشتباهاتی برندمان را ضعیف می کند و نباید مرتکب شویم؟دانلود