محسن قرایی

اجرای مناجات و ابتهال ربنای جدید دردستگاه ماهور گوشه های قرایی،راک ،عراق و...(ترکیب نغمه های عربی وایرانی) باصدای محسن رحمتیدانلود