محمد زینلی تعزیه خوان

لحظه درگذشت یکی دیگه از تعزیه خوان ها مشهدی علیکاهی در روستای باغخواص ورامین در روز عاشورا که به اربابش پیوست !دانلود