مخالف خروج آمریکا از افغانستان مشاور امنیت داخلی ترامپ شد