مدارس استثنايي تبریزّ

رتبه بندیِ مدارس تا چه حد مفید است؟ برای بهبود یک مدرسه ضعیف چه می توان کرد؟ آیا می توان یک مدرسه ضعیف را به یک مدرسه قوی تبدیل کرد؟ برای بهبودِ پیشرفت تحصیلی چه گامهایی باید برداشت؟ در این بخش، نگاهی به آلمان انداخته ایم تا ببینیم یک مدرسه چطور می تواند بازدهی اش را تغییر دهد.دانلود