مستند سازه های عظیم معماری

طراحی و اجرای سازه چادری غشا پوشش سقف متحرک وثابت با سازه چادری غشا پوشش سقف های رستوران-امفی تاتر-ورزشگاه و.... ساخت الاچیق پارک ها.... ساخت جایگاه تماشاچیان ....دانلود