معلولان

★گلچین صفا ☂ safaa.rzb.ir ❤جام جم: در اغلب کشورها برای افراد معلول تسهیلاتی در نظر گرفته می شود از جمله محل هایی ویژه در خیابان ها تا آنها وسیله نقلیه خود را پارک کنند. همه مردم باید حقوق معلولان را رعایت کنند.یک مامور پلیس هم با پاک کردن پلاک جلوی اتومبیل برای او برگ جریمه نوشت. جوان خشمگین در میان هیاهوی مردمی که به او متلک گفته و مضحکه اش می کردند ، با هر مشقتی که بود سوار اتومبیلش شد و محل رادانلود