مقاله درباره یک روز بدون منکر

کار بجایی رسیده که معروف را منکر و منکر را معروف می بینیمدانلود