مقایسه کنکور 95 با94 از نظر سختی

در این ویدئو با عبارات سختی دائم ،سختی موقت و سختی کل آشنا خواهیم شددانلود