مهمترین گیاهان دارویی قابل کشت در شرایط دیم و خشکی