موسسه علمی کاربردی جهاددانشگاهی

این فیلم به معرفی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز کرمانشاه می پردازد.دانلود