موضوع برنامه فیتیله روز جمعه گذشته

اون دور دورا رنگین کمون / پلی به سوی آسمون /اگه میخوایم رد شیم از اون / باید باشیم با هم مهربون...دانلود