نظارت کاگاهی 95

آدرس دریافت:http://mohandesbartar.ir/nnk1215 مهندس ناظر قبل از شروع نظارت باید از تمامی قوانین مرتبط با موضوع گاز اطلاع داشته و تسلط کامل بر روی آن ها داشته باشد زیرا اولین اشتباه و سهل انگاری غیر قابل جبران بوده و هر لحظه امکان آسیب دیدن افراد وجود دارد. از این رو مهندس ناظر باید حوزه فعالیتی خود را بطور کامل شناخته و همچنین در خصوص مسئولیت های دیگر افراد دخیل در لوله کشی گاز نیز اطلاع کامل داشته باشد. با مشخص شدن وظایف مربوط به هر یک از افراد دارای مسولیت و همچنین بهره بردار در زمان اجرا و بعد از بهره برددانلود