نقاشی درباره تفکر نقاد

در تفکر نقاد 5 سوال را آموزش می دهند که مخاطب در مواجه با هر رسانه آن را بپرسد و به بلوغ رسانه ای و سیاسی و اجتماعی می رسد. فرد در آنجا می پرسد چه کسی این را تولید کرده، هدفش از تولید چه هست و چه اقتصادی پشت آن است. باید تفاوت بین نیاز و خواستن را بدانیم؛ مثلا بدانیم تبلت نیاز کودک یا خواسته ی آن است.دانلود