نمودار میزان بارش در ماههای مازندران در سال ۹۴

نمودار Use Case در UML افزودن Actor به نمودار افزودن UseCase به نمودار تغییر مشخصات UseCase تغییر مشخصات Actor تعیین رابطه در نمودار UseCase تغییر مشخصات رابطه افزودن یادداشت به نموداردانلود