نوعی نمایش سرگرم کننده برای عموم که در چادر بزرگ صورت میگیرد