نوعی نمایش سرگرم کننده برای عموم که در چادر بزرگ صورت میگیرد

روایت دختر کرد از تجاوز داعشی ها به دختران این کلیپ ناراحت کننده است برای عموم توصیه نمیشود مار در ب #دانشجو #فعالان #کارگری #زندانی #ايران #فقر #کارگر #اعتصاب #فرهنگیان #تجمع #تحصن #اخراج #بیکاری #سانحه #تعدیل #بیمه #دستمزد #حقوق #تعطیل #حداقل-مزد #قراردادیموقت #پیمانکاریدانلود