همزیستی عشایر با گوزن های شمالی

آشنایی با زندگی عشایر بختیاری- مشکلات عشایر بختیاری عشایری که سهم بزرگی در تولید گوشت جامعه دارند و مشکلات بزرگی دارنددانلود