هنرمندان ایذه

گزارش ویژه تی بین از جشنواره "هی جار" بختیاری شهرستان ایذه استان خوزستاندانلود