هواشناسی بیجار کردستان برای 13فروردین

کارشناس هواشناسی ما در مورد نقض برجام و سیاست خارجی ایران و آمریکا هم حین بررسی وضع هوا حرف می زند ..........دانلود