پوریا مهرپور مدل

پوریا: آقا اینا با هم دست به یكى كردن یهو نمیدونم چرا ؟!!!! داوود خان منو مثل پنیر فروخت من برم شاممو بخورمدانلود