پیش

بررسی عوامل موثر بر انتخاب منابع مالی بلند مدت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و چولگی بازده سهام : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران طراحی و تبیین مدل پیش بینی ورشکستگی شرکت ها در بورس اوراق بهادار ت ...دانلود

برچسب ها