چتر باز

برای نخستین بار یک چترباز آمریکایی موفق شد بدون چتر نجات از ارتفاع ۷ هزار متری بپرد و زنده به زمین برسد.دانلود