_برنامه_روز_دوم کاراته کاهای ایران در انتظار چهار مدال طلا و برنز

کاراته کاهای ایران در انتظار چهار مدال طلا و برنز