کارنامه مجید انتظامی بررسی می‌شود شناسایی فرصت‌های اقتصادی