کارنامه 4 تیر سنحش

Measure Salesforce Effectiveness در بازاریابی سنجش کلیدی ترین مفهوم و وظیفه است. در این کورس آموزشی یاد می گیرید که چطور به عنوان مسوول و یا مدیر فروش می توانید میزان موفقی�... دانلود در FarinSoft.ir/17731دانلود