کانال جلفا مرند تلگرام

مستند جلفا و جلفا نشینان و کلیسای وانک که در مورد مهاجرت ارامنه به ایران در زمان شاه عباس صفوی و ساخت کلیسا برای ارامنه به دستور شاه عباس است.دانلود