کتاب نگارش اول

محمد بداغی ، رزمنده و نویسنده کتاب پدر بزرگ ، از نگارش این کتاب و قصه ی شهید مسعود منفرد نیاکی می گوید .دانلود