کد رهگیری تاکسی فرسوده4242537

با حذف سهمیه بنزین تاکسی ها، حالا دیگر تاکسی داران هیچ مزیتی نسبت به مسافرکش های شخصی ندارند. این در حالی است که نظارت های دولتی نیز بر تاکسی داران اعمال می شود.دانلود