ی شدن من

سخنان آیه الله بهجت و راه رستگاری انسان ودوام عمل است که شما را به نتیجه دلخواه می رساند استقامت و صبر شما را به آرزوی می رساند ببین کار کم ومداوم نتیجه فراوان در کیفیت عمل دقت کنید هر کیفیت و شرایط عمل بهتر باشد زودتر نتیجه می گیریم، مانند قطره آب که مداوم بر سنگی سخت فرود می آید وسنگ را سوراخ می کند واز سنگ عبور می کنددانلود