AAV

پاک=اپلود---نیرو مردمی خیلی بیشتر بودن همشون خورده شدن(کشته شدن)D;--برای دریافت این مد در نظرات بگید--بعد از شکست نیرو مردمی با 5-6 نفر سوار ماشین تیربار شدیم و به بزرگاها و... فرار کردیم اما....D;دانلود