آقای بازیگر: هستم اما دیده نمی‌شوم

چرا با وجود اینکه بیشترین تلاش را می کنیم موفق نمی شویم تلاش بیشتر الزاما به معنای موفقیت بیشتر نیست چرا موفق نمی شومدانلود