ماهینی به خوبی جای رضاییان را در پرسپولیس پر کرده است