d8 b3 d8 b1 db 8c d8 a7 d9 84 20 d9 87 d8 a7 db 8c 20 d8 b9 d9 84 d9 85 db 8c 20 d8 aa d8 ae db 8c d9 84 db 8c 204

حرف رو هوا؛ پارتی های چشمگیر، مجاز کردن تخلفات با پول؛ یه چیزکی جا مونده؛ خروجیت کو؛ ورود آقایان ممنوع و ... در صرفا جهت اطلاعدانلود