دانلود ویدیوی بررسی اثر TOM و اثر نیمه اول و دوم هر ماه بر روی بازدهی و حجم معاملات در بورس او ( کیلیپ ) از

بررسی اثر TOM و اثر نیمه اول و دوم هر ماه بر روی بازدهی و حجم معاملات در بورس اوراق بهادرار تهران بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم گیری در صنعت لیزینگ بررسی تاثیر نقد شوندگی سهم بر عملکرد شرکت تجزیه و تحلیل نوسان در بازار سهام با بهره گیری از اندازه ...
۱۷:۲۷:۲۷, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷